Meist

Eesti Proviisorite Koda on proviisoreid ühendav vabatahtliku liikmelisuse alusel tegutsev kutseühenduslik mittetulundusühing, mille eesmärk on koondada enda alla kõik Eestis tegutsevad proviisorid.

Leiame, et apteeker peab olema sõltumatu, lähtuma oma töös ametialastest teadmisest, apteekrivandest ja patsiendi heaolust. Apteek peab olema isemajandav ja enamusosalus koos sõnaõigusega peab kuuluma proviisorile.

Kes on proviisor?

Proviisor on erialase akadeemilise kõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes tunneb ravimite koostist, toimeid, koos- ja kõrvaltoimeid, ravimite valmistamise ja tootmise tehnoloogiaid ning oskab hinnata ravimite kvaliteeti. Proviisor on tervishoiumeeskonna liige, kellel on koos teiste tervishoiutöötajatega oluline roll ravimite ohutu ja eesmärgipärase kasutamise kindlustamisel ning terviseprobleemide/haiguste ennetamisel. Lisaks üldapteegile ja haiglaapteegile töötavad proviisorid ravimihulgimüügifirmades, ravimitööstuses, riigiasutustes, kolmandas sektoris, õppe- ja teadusasutustes jm.
Proviisori tööks on kvaliteetse ravimiabi korraldamine ja pakkumine, terviseprobleemide/haiguste ennetamine, ravimite arendamine ja tootmine, farmatseutilise hoole ja kliinilise farmaatsia teenuse korraldamine ja pakkumine, farmaatsiahariduse ja farmaatsiaeriala arendamine.
Farmaatsia kutsealasse kuulub ka farmatseudi kutse. Proviisor ja farmatseut töötavad koostöös teiste tervishoiutöötajatega, proviisor juhendab erinevate tööülesannete täitmisel vajadusel farmatseuti. Proviisor ja farmatseut töötavad enamasti meeskonnas ning töö eeldab üldjuhul pidevat suhtlemist nii patsientide/klientide kui ka kolleegide ja teiste tervishoiutöötajatega.

Proviisori ja farmatseudi põhiline vahe sesineb haridustaseme erinevuses ( proviisor omab magistri ja farmatseut bakalaureuse kraadi) ja vastavalt sellele jagunevad ka tööulesanded apteegis.

Eestis on proviisorite registri andmeil üle 950 proviisori ja veidi üle 800 farmatseudi

( http://mveeb.sm.ee/Apteekrid/ ). Register näitab apteegis töötavate proviisorite  ja farmatseutide arvu. Lisaks on meil veel mitusada proviisorit-farmatseuti, keda registrist ei leia, mis tähendab, et nad töötavad apteegist ja/või sektorist väljaspool.

Proviisorid ja farmatseudid tuginevad oma tegevuses eetikakoodeksile (www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid_Lisa/downloadFile/10622088) ning täidavad õigusaktides kehtestatud nõudeid ravimite käitlemisele ja apteegiteenuse osutamisele (www.ravimiamet.ee/oigusaktid)